ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προσωπικά Δεδομένα

1. Τί είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία, η οποία μπορεί να περιγράφει το πρόσωπο του επισκέπτη/χρήστη. Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, την οικογενειακή κατάσταση, κλπ. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι γενικότερα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν γενικότερα να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.

2. Πώς συλλέγονται τα Προσωπικά Δεδομένα

Tα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται έπειτα από γνωστοποίηση του επισκέπτη/χρήστη στο Glowbox, μέσω του www.glowbox.gr, είτε κατά την εγγραφή του είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, κατά την ολοκλήρωσης μιας παραγγελίας και αγοράς προϊόντων, καθώς επίσης κατά την περιήγηση του στην ιστοσελίδα.

Η λήψη των Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται, μόνο εφόσον ο επισκέπτη/χρήστης επιλέξει αυτοβούλως να τα παρέχει, ή αν εγγραφεί ως πελάτης των προϊόντων και υπηρεσιών του Glowbox και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Tο Glowbox δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένων παιδιών. Ο χρήστης πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Glowbox. Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 18 ετών τεκμαίρεται ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα τη γονική μέριμνα αυτού. Το Glowbox δε φέρει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση από ανηλίκους.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Το Glowbox έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και την ανάπτυξή του.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

α) για την δημιουργία του λογαριασμού χρήστη, συλλέγεται το όνομα και το επίθετο, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση e-mail, και η ημερομηνία γέννησης. Με τη ρητή συναίνεσή του επισκέπτη/χρήστη, μέσω της ανάλυσης των προσωπικών του δεδομένων μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες που αφορούν τα ενδιαφέροντά του και τις προτιμήσεις του αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε προτάσεις και προσφορές σύμφωνες με τα ενδιαφέροντά του και να αποστέλλεται ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (Newsletter),

β) Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί και να εκτελεστεί η αγορά του χρήστη όπως, όνομα και επίθετο, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση χρέωσης και τηλέφωνο

γ) Προσωπικά Δεδομένα επισκεπτών/χρηστών, κατά την επικοινωνία τους με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών του Glowbox,

δ) Προσωπικά Δεδομένα τρίτων συμβαλλόμενων στο Glowbox, για παράδειγμα σε περιπτώσεις όπου αποφασίζει ο επισκέπτης/χρήστης να αγοράσει ένα προϊόν που θα παραδοθεί σε τρίτο. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση των Προσωπικών Δεδομένων των τρίτων συμβαλλόμενων υπόκειται στη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων,

ε) κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας ή ακόμα και της χρήσης του Glowbox mobile app, περαιτέρω δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία επισκεφθήκατε την προσφορά μας, ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από τον επισκέπτη/χρήστη (τεχνικές πληροφορίες).

4. Σκοπός συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων

Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αποτελεί:

α) η πραγματοποίηση των συναλλαγών κατόπιν παραγγελίας του επισκέπτη/χρήστη, για την παραλαβή των οποίων απαιτείται η χρήση και η επεξεργασία τους π.χ. online παραγγελίες και η συνακόλουθη υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, στα πλαίσια εκτέλεσης, παράδοσης και τιμολόγησης παραγγελιών, βάσει του άρθρου 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

β) η προώθηση των προϊόντων και η χρήση των υπηρεσιών του Glowbox.

γ) η αποστολή πληροφοριών σχετικά με προωθητικές ενέργειες και ειδικές προσφορές αναφορικά με υπηρεσίες και προϊόντα που προβάλλονται στην ιστοσελίδα του Glowbox.

Τα Προσωπικά Δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται, εκτός αν ληφθεί προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

5. Διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων

Όσον αφορά τις εργασίες του Glowbox και για την εκτέλεση των συμβάσεων, διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών λειτουργούν για εμάς, π.χ. για κεντρικές υπηρεσίες πληροφορικής για την λειτουργία του www.glowbox.gr, για την πληρωμή κατά την αγορά των προϊόντων και μεταφορικές εταιρείες για την παράδοση των προϊόντων και εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, στους οποίους διαβιβάζουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Πρόσβαση στις πληροφορίες έχουν και οι εργαζόμενοι του Glowbox μόνο όμως όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για την διεκπεραίωση των παραγγελιών. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους. Τα άτομα εκείνα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων αυτών.

6. Χρονικό διάστημα διατήρησης των πληροφοριών

Τα Προσωπικά Δεδομένα φυλάσσονται για μια χρονική περίοδο περιορισμένη που εξαρτάται από το σκοπό, για τον οποίο έχουν συλλεχτεί. Η διάρκεια φύλαξης είναι διαφορετική ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας (πχ. φορολογικός). Το Glowbox καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους.

7. Τα Δικαιώματα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας του Glowbox, ως υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν τα εξής δικαιώματα:

• Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που κατέχει το Glowbox και λήψη πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο το Glowbox επεξεργάζεται τις πληροφορίες αυτές.

• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

• Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα: Μετά από σχετικό αίτημά, το Glowbox παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί.

• Δικαίωμα λήψης συγκεκριμένων πληροφοριών, τις οποίες έχει παράσχει ο επισκέπτης/χρήστης, σε ηλεκτρονική μορφή.

• Δικαίωμα διόρθωσης πληροφοριών εάν αυτές είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

• Δικαίωμα διαγραφής πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτή το Glowbox ενδέχεται να συνεχίσει να διατηρεί τις πληροφορίες, εάν δικαιούται ή απαιτείται να διατηρήσει, εκ του νόμου τα δεδομένα, ή επειδή τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

• Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων: Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, γίνεται δέσμευση των δεδομένων, έπειτα από αίτημα του επισκέπτη/χρήστη. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.

• Δικαίωμα για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων: Ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα τα προβάλει αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων του στο μέλλον, εάν το Glowbox επεξεργάζεται τα δεδομένα στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων, το Glowbox θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους.

8. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική απορρήτου

Η Πολιτική απορρήτου του Glowbox, κατά καιρούς θα αναθεωρείται και θα επικαιροποιείται, ώστε να είναι πάντοτε σύμφωνη με τις ισχύουσες νομοθεσίες. Η πιο πρόσφατη έκδοσή της θα είναι πάντα διαθέσιμη στο https://www.glowbox.gr/privacy. Σε περίπτωση που κριθεί ότι, μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα αποσταλεί ειδοποίηση μέσω e-mail χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο λογαριασμό κάθε χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Glowbox κάθε επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται την Πολιτική αυτή και δεσμεύεται από τους όρους της.

9. Επικοινωνία

Υπεύθυνος επεξεργασίας, του αρχείου Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοχώρου είναι η «ΝΙΚΗΤΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ». Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ορισθέντα Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, ως ακολούθως:

• Μέσω e-mail στη διεύθυνση info@glowbox.gr

• Μέσω αλληλογραφίας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Κ. Αιγυπτιάδη 17, 55132, Θεσσαλονίκη